Tính toán tuổi của chó so với tuổi người

Để tính tuổi chó sang tương đương với tuổi người, bạn cần nhập tuổi của chó bằng năm, không thêm số tháng. Ví dụ, nếu cậu chó của bạn 5 tuổi và 6 tháng, nhập vào ô trống 6 tuổi. Nếu tuổi của cún cưng là 5 tuổi và 4 tháng, điền 5 tuổi. Bước cuối cùng, bạn cần chọn kích cỡ dòng chó của bạn và nhấn nút tính toán. 

Tính toán tuổi của chó so với tuổi người

————————————————————

Nhập thông tin về chó của bạn:

Tuổi của chó (Năm):

Kích thước của chó:

  • Nhóm chó nhỏ vóc (<12 Kg)
  • Nhóm chó trung bình (12 – 40 Kg)
  • Nhóm chó lớn vóc (>40 Kg)

Kết quả:

 

Close